PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

04.12..2014. godine

MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM – 3.DECEMBAR
VIJEĆE ZA OSOBE SA INVALIDITETOM BIH
ORGANIZOVALO KONFERENCIJU ZA MEDIJE


slija1

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH održalo je, 3. decembra 2014. godine u zgradi Parlamenta Bosne i Hercegovine, konferenciju za medije. Organizator konferencije je bilo Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, koje djeluje u Vijeću putem svojih predstavnika i kao podrška radu Vijeća.

Na konferenciji za medije prisutnim medijima i predstavnicima organizacija koje okupljaju osobe sa invaliditetom prvo se obratio Damir Ljubić, ministar za ljudska prava i izbjeglice u Vijeću ministara Bosne i Hercegovine.

Ministar Damir Ljubić tom prilikom je rekao:
"Poštovani predstavnici udruga osoba s invaliditetom, članovi Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, predstavnici institucija BiH i predstavnici medija. Koristim priliku da povodom obilježevanja 3. decembra Međunarodnog dana osoba s invaliditetom  najavim da će se u 2015. godini, točnije u martu, predstaviti inicijalno izvješće o provođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom. Očekujemo da će i Odbor za prava osoba s invaliditetom uputiti značajan broj preporuka Bosni i Hercegovini upravo s ciljem da se potaknu sve aktivnosti usmjerene na poboljšanje položaja i prava osoba s invaliditetom.
Treba pomenuti kontinuirani rad Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, koje u okviru svog rada daje značajan doprinos u poboljšanju položaja prava osoba s invaliditetom u BiH.
Izvještaj Bosne i Hercegovine sveobuhvatno informira o problemima i položaju osoba s invaliditetom, kao i o svim oblastima u kojima je ostvaren napredak.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjelice BiH i Vijeće za osobe s invaliditetom BiH, u skladu s mogućnostima, zagovaraju poboljšanje primjene UN konvencije o pravima osoba s invaliditetom i opcionog protokola, te ovom prilikom napominjem da  je važno i dalje razvijati aktivnosti usmjerene na bolju implementaciju „politike u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini“.  
MLJPI u skladu sa svojim mandatom zagovara i traži da se što prije realiziraju:

- Preporuke usmjerene na omogućavanje pristupačnijeg života za osobe s invaliditetom u njihovim zajednicama i mjestu stanovanja,
- Preporuke koje se odnose na izjednačavanje mogućnosti osoba s invaliditetom u planovima i proračunima vlada,
- Preporuke u cilju izrade senzitivnijih politika u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti i obrazovanju,
- Preporuke za razvijanje adekvatnih aktivnosti u lokalnim zajednicama koje osiguravaju jednake mogućnosti osobama s invaliditetom,
- Te posebno preporuke koje se odnose na razvijanje podrške obiteljima koje brinu o osobama s invaliditetom.

Danas koristim priliku da naglasim da se Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice,  u skladu sa svojim mandatom, snažno zalaže za provođenje i svih ostalih aktivnosti utvrđenih u okviru politika i strategija za poboljšanje položaja osoba sa invaliditetom.
Takođe zagovaramo da se na svim razinama vlasti kontinuirano provode različite promotivne i druge aktivnosti, s obzirom da se osobe s invaliditetom suočavaju s mnogim teškoćama u ostvarivanju svojih prava u zajednicama u kojima žive.“

slika2Nakon izlaganja ministra Ljubića, prisutnima se obratila Elvira Bešlija, predsjednica Vijeća za osobe s invaliditetom BiH, koja istakla je da je Vijeće za osobe sa invaliditetom BiH na osnovu izvještaja Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko Distrikta BIH koji se odnose na realizaciju strateških dokumenata u oblasti invalidnosti i na osnovu ostalih vladinih i nevladinih izvještaja o pravima osoba sa invaliditetom u predočenih preporuka izradilo preporuke, ali samo najvažnije u kojima se traži poboljšanje provedbe strateških akcionih dokumenata u oblasti invalidnosti.

Preporuke su punom tekstu bile dostupne na 'info pultu'.

Na kraju, prisutnim se obratio Zoran Dobraš, član Vijeća za osobe s invaliditetom BiH. Zoran Dobraš je govorio o ovogodišnjoj temi koju su za Međunarodni dan osoba s invaliditetom - 3.decembar objavile UN:

- Održiv razvoj: Moć tehnologije sa 3 podteme:
  - Inkluzija osoba sa invaliditetom u održive razvojne ciljeve
  - Smanjenje rizika od katastrofa i hitna reakcija
  - Stvaranje održivog radnog okruženja

Posebno se osvrnuo na položaj osoba sa invaliditetom u slučajevima katastrofa, te šta država čini ili ne čini, sa konkretnim preporukama.

Obilježavanje Dana osoba sa invaliditetom će se fokusirati na mogućnost da iskoristimo moć tehnologije za promovisanje inkluzije i pristupačnosti kako bi pomogli ostvariti puno i ravnopravno sudjelovanje osoba s invaliditetom u društvu i oblikovati budućnost održivog razvoja za sve!

slika3

Autor izvještaja: Elvira Bešlija

 

Stručna služba Saveza

nazad na novosti