PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

07.07.2016. godine

NACIONALNA KONFERENCIJA U BOSNI I HERCEGOVINI
PREDSTAVLJANJE PRIJEDLOGA ENTITETSKIH STRATEGIJA
ZA OSOBE S INVALIDITETOM


U Neumu, hotel „Sunce“, održana je, u periodu od 25. do 27. juna 2016. godine, trodnevna nacionalna konferencija u Bosni i Hercegovini povodom predstavljanja prijedloga strategija unaprjeđenja društvenog položaja i izjednačavanje moguć́nosti za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini.

1

Organizatori Konferencije su bili Balkanska nezavisna mreža u oblasti invalidnosti (BIDF) i Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED), a prisuno je bilo više od 30 predstavnika saveza i udruženja lica sa invaliditetom iz oba entiteta Bosne i Hercegovine – Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

2 Konferenciju je otvorio gospodin Suvad Zahirović, nacionalni koordinator projekta i direktor Informativnog centra „Lotos“, Tuzla, koji je pozdravio prisutne i zahvalio im se na učešću na konferenciji.
U pozdravnom dijelu, uz g. Zahirovića,  prisutnima se obratio gospodin Zoran Mićić, projekt menadžer i program menadžer Agencije za saradnju, edukaciju i razvoj (ACED) Banja Luka, i gospodin Zoran Dobraš, regionalni koordinator projekta i predsjednik Upravnog Odbora Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti (BIDF). 

Teme konferencije bile su prijedlozi:

 • “Strategije unaprjeđenja društvenog položaja lica sa invaliditetom u Republici Srpskoj 2016 -2020.”
 • “Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2017-2021.”
 • Sumiranje rezultata i definisanje narednih koraka invalidskog pokreta u Bosni i Hercegovini.

Prijedloge navedenih Strategija, predstavili su eksperti u svom području djelovanja:

 • Mira Ćuk, profesor na Fakultetu Političkih nauka u Banjoj Luci, za oblasti:  
  Socijalna sigurnost lica sa invaliditetom i socijalna podrška i Porodični život, sport i rekreacija, pristupačnost;
 • Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije BiH, za oblasti:
  Pristupačan život u zajednici i stanovanje, Sport i rekreacija i Organizacije osoba sa invaliditetom;
 • Borislav Radić, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova, za oblasti:  
  Položaj lica sa invaliditetom u zakonodavstvu i njihovo učešće u javnom i političkom životu i Zdravstvena zaštita, rehabilitacija i procjena invaliditeta;
 • Zuko Fikret, direktor Udruženja slijepih kantona Sarajevo, za oblasti:
  Socijalna zaštita i Sudjelovanje u javnom, kulturnom i političkom životu;
 • Rajko Kličković, načelnik Odjeljenja za rad i zapošljavanje u Ministarstvu rada i boračko- invalidske zaštite Republike Srpske, za oblasti:  
  Ekonomska samostalnost lica sa invaliditetom i ekonomske beneficije i Zapošljavanje i profesionalna rehabilitacija;
 • Almas Kulović, predsjednik Saveza slijepih Federacije Bosne i Hercegovine, za oblasti:
  Zdravstvena zaštitam, Porodica i Međunarodna saradnja;
 • Zorica Garača, šef odsjeka za evropske integracije u Ministarstvu za obrazovanje Republike Srpske, za oblasti:  
  Vaspitanje i obrazovanje,Kultura–lični integritet, informisanje, komunikacije, podizanje svijesti, religija;
 • Veselin Rebić, direktor TMP d.o.o. Sarajevo za oblasti:
  Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje i Informacije, komunikacije, podizanje svijesti.
 • Zoran Dobraš, predsjednik Upravnog Odbora Balkanske nezavisne mreže u oblasti invalidnosti (BIDF), za oblast:
  Organizacije lica sa invaliditetom;
 • Anes Ćehović, direktor INTRAG d.o.o. Tuzla,  za oblasti:
  Odgoj i obrazovanje i Istraživanje i razvoj

U nastavku Konferencije, prisutnima se obratio Suvad Zahirović, nacionalni koordinator projekta i direktor Informativnog centra „Lotos“, Tuzla, ističući važnost prepoznavanja i aktueliziranja prioriteta među prioritetima, prije svega pristupačnosti, zatim pitanje obrazovanja na kojem se mora raditi odmah i kratkoročno, potom zdravstvene zaštite i socijalne sigurnosti, kao preduslov za samostalan život i neovisnost osoba sa invaliditetom od porodica, te Zoran Dobraš, Rajko Kličković, Branko Suzić, predsjednik Saveza slijepih bh. entiteta Republika Srpska i Radomir Radmilović, predsjednik udruženja „Rastimo zajedno“ Gacko.

3

ZAKLJUČCI I PREPORUKE NACIONALNE KONFERENCIJ

Tokom konferencije, usvojeni su sljedeći zaključci i preporuke nastali kao rezultat aktivnosti učesnika konferencije, predstavnika organizacija lica sa invaliditetom–članica BIDF Mreže u Bosni i Hercegovini:

 • Neophodna „uključenost”, odnosno aktivno učešće osoba s invaliditetom, kao i Saveza i udruženja koji ih predstavljaju i zastupaju u rješavanju pitanja lica/osoba s invaliditetom;
 • Razvijati partnerstvo između institucija vlasti i organizacija lica/osoba sa invaliditetom, usmjereno na obezbjeđivanje učešća osoba sa invaliditetom u procese i pitanja koja se tiču osoba sa invaliditetom;
 • Neophodno lobirati i ponovno inicirati donošenje zakona o organizacijama osoba da invaliditetom, kako u Republici Srpskoj tako i u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i donošenje registra o organizacijama osoba sa invaliditetom te uspostavljanje tijela koje bi se bavilo pitanjima iz oblasti invaliditeta;
 • Neophodno lobirati i inicirati da se, ako ne sav, veći dio sadržaja predloženih Strategija nađe i u zvaničnim Strategijama lica/osoba sa invaliditetom, koje tek treba da se donesu; 
 • Jačati partnerske odnose, kako među članicama BIDF Mreže kroz zajedničko djelovanje, rad na projektima i projektnim aktivnostima, tako i kroz jedinstveni nastup prema vlastima, u rješavanju pitanja iz oblasti invaliditeta;
 • Koristiti dokumente i publikacije nastale u okviru ovog projekta kao zagovaračke alate za rješavanje pitanja iz oblasti invaliditeta.

Moderator Konferencije Suvad Zahirović je i zatvorio Konferenciju, zahvaljujući se prisutnima na učešću, ističući važnost dokumenata i publikacija koji su nastali u okviru ovog projekta, koji mogu poslužiti kao veoma dobri zagovarački alati za rješavanje pitanja iz oblasti invaliditeta.

 

5 6
7 9

kliknite na slike za punu veličinu fotografija

 

Stručna služba Saveza

nazad na novosti