PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

19.10.2017. godine

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJEKIH OD DJEČIJE PARALIZE DOBOJ JUG
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA

 

s1

Značajnijij aktivnosti udruženja, pored redovnih i stalnih administrativnih aktivnosti,  ogledale  u sljedećim aktivnostima:

 • zapošljavanju osoba sa invaliditetom, prioritet u programu rada našeg Udruženja, posvećujemo veliku pažnju i trud za rješenje tog problema. U proteklih nekoliko godina kada su u pitanju paraplegičari i oboljeli od dječije paralize koji su na evidenciji Biroa za zapošljavanje mi u Udruženju smo posebnu pažnju posvetili tim osobama i rješenju njihovog zapošljavanja. Od 2009. godine do sada smo zaposlili u naše Udruženje nekoliko osoba s invaliditetom. Četiri osobe s invaliditetom smo uspjeli zaposliti putem raznih programa  Zavoda za zapošljavanje i Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH. Trenutno u Udruženju imamo dvje uposlene osobe s invaliditetom, od kojih je jedna na neodređeno vrijeme sa 100% stepenom invaliditeta i jedna na određeno sa 80% stepenom invaliditeta.
 • organizacione pripreme obilježavanja 3.decembra „Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom“, čije je obilježavanje planirano na lokalnom nivou
 • početak izrade programa rada udruženja za 2018 godinu
 • reevidencija članstva
 • održavanje edukativnih trening radionica iz Informatičke obuke poznavanja rada na računaru u Excel programu
 • narudžba i distribucija ortopedskih i sanitarnih pomagala za članove koji ta prava ostvaruju putem Zavoda zdravstvenog osiguranja
 • pisanje i implementacija projekata, sa posebnim osvrtom na projekte zapošljavanja osoba s invaliditetom
 • sa Edibom Skulićićem, presjednikom Udruženja, kao članom Stručne komisije za izmjene i dopunu „Odluke o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći, zubnoprotetskih nadomjestaka i endoproteza u  ZE-DO kantonu”, aktivno radimo na izmjeni te odluke, u cilju kako bi ista bolje zadovoljavao potrebe osoba s invaliditetom, a u skladu sa Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom.
 • učešće predstavnika Udruženja u radu Koalicije neformalne grupe OOSI regije Doboj,
 • učešće na 'okruglim stolovima i radionicama'
 • učešće na javnim raspravama na nivou lokalne zajednice od interesa za poboljšanje boljih uslova življenja i rada osoba s invaliditetom.

Ortopedska pomagala
Po pitanju ortopedskih pomagala mi u Udruženju ovoj problematici pridajemo posebnu pažnju. Trenutno paraplegičari i oboljeli od dječije paralize i ostali članovi Udruženja putem ZZO ostvaruju pravo na ortopedska i sanitarna pomagalima koja su im neophodna po važećim podzakonskim aktima i njihova narudžba i distribucija teče bez nekih većih problema. Međutim, prava na ortopedska i sanitarna pomagala, na žalost, po važećim zakonskim i podzakonskim aktima nisu regulisana za sve osobe s invaliditetom a kojima su stvarno potrebna.  Mi u Udruženju smatramo da kvalitet, dužina trajanja pomagala ali i visina novčane participacije za dobijanje pomagala, koja koriste osobe s invaliditetom bilo kojeg oblika visokog stepena invaliditeta, nisu zadovoljavajući i svakodnevno dovode do ugrožavanja njihovih prava i utiču na pogoršanja zdravstvenog stanja osoba s invaliditetom.
Pored očuvanja i unapređenja zdravlja, ortopedska, medicinska i druga pomagala bi trebala da omoguće  osobama s invaliditetom izjednačavanje mogućnosti kako bi mogli ravnopravno, zajedno sa ostalim članovima društva,  učestvovati u svim aktivnostima u društvu u kojem žive. U Konvenciji UN o pravima osoba sa invaliditetom pitanju jednakih mogućnosti posvećena je značajna pažnja jer je to osnovni preduslov da bi lica sa invaliditetom mogla ostvariti svoja garantovana ljudska prava. Dostupnost pomagala i mogućnost njihovog korištenja je jedan od ključnih preduslova za ostvarivanje jednakih mogućnosti za lica sa invaliditetom, a nemogućnost dobijanja adekvatnog pomagala, različiti načini regulisanja ostvarivanja prava, je značajan razlog nemogućnosti adekvatnog uključivanja osoba sa invaliditetom u društvo.

Smatrajući da je ovakvo stanje u oblasti pomagala neodrživo, da osobe s invaliditetom isključuje iz društvenih tokova, mi u Udruženju, zajedno sa srodnim organizacijama osoba sa invaliditetom Zeničko dobojskog kantona, smo pokrenuli inicijativu/kampanju i poduzeli konkretne odgovarajuće aktivnosti kako bi se ovakvo stanje promijenilo.
Upravo smo u završnoj fazi Prijedloga izmjena i dopuna važeće „Odluke o obimu, uslovima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći, zubnoprotetskih nadomjestaka i endoproteza u  ZE-DO kantonu” koja je donošena davne 2005. godine i do dan danas se nije mijenjala.

Bitno je napomenuti, vezano za aktivnosti izmjene i dopune ovu Odluke, je to da su od postojanja Kantona u izmjeni i dopuni nekih akata koji se tiču osoba sa invaliditetom uključeni i predstavnici organizacija/udruženja osoba sa invaliditetom.

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti