PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

09.02.2017. godine

STRATEGIJA ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA
OSOBA S INVALIDITETOM
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Bosna i Hercegovina je u maju 2008. godine usvojila prvi dokument od značaja za oblast invaliditeta u Bosni i Hercegovini, Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini kojim se opredijelila za novi pristup u oblasti invaliditeta, zasnovan na ljudskim pravima i socijalnom modelu. Na osnovu ovog dokumenta urađen je operativni dokument Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011-2015 godina.

s2

S obzirom da je period implementacije ovog strateškog dokumenta završen, Vlada Federacije BiH imenovala je radnu grupu koju čine predstavnici svih resora od značaja za položaj osoba sa invaliditetom i predstavnika organizacija osoba sa invaliditetom, koja je pripremila Strategiju u oblasti invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016-2021 (u daljem tekstu Strategija). Svrha ovog dokumenta je da se definiraju strateški prioriteti, ciljevi i aktivnosti u oblasti invaliditeta u Federaciji Bosne i Hercegovine za novo strateško razdoblje, koji će slijediti prethodno uspostavljene principe multisektorskog pristupa u oblasti invaliditeta i koji će doprinijeti unapređenju položaja osoba sa invaliditetom, pa samim tim i društva u cjelini.

Pravni osnov

Za donošenje Odluke o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine ne postoji izričit zakonski osnov, pa se kao pravni osnov za donošenje koristi odredba člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, prema kojoj se odlukom uređuju pojedina pitanja ili propisuje mjere Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne odlučuje uredbom.

Razlozi za donošenje

Bosna i Hercegovina i njeni entiteti imaju obavezu da usklade svoje zakonodavstvo i politike sa ratificiranim međunarodnim dokumentima i postojećim evropskim standardima u oblasti invalidnosti. S tim u vezi, u maju 2008. godine Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je usvojilo okvirni dokument “Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini”. Ovim dokumentom Bosna i Hercegovina se opredijelila za novi pristup u oblasti invalidnosti, zasnovan na ljudskim pravima i socijalnom modelu, usklađen sa međunarodnim normama i praksom zemalja članica Evropske unije.
Entitetske vlade i svi nivoi vlasti su obavezane da donesu provedbene dokumente Politike. U tom smislu, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, 15. oktobra 2009. godine, u okviru svojih ustavnih nadležnosti, usvojila Strategiju za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2011-2015. godine. Navedena strategija je bila prvi provedbeni dokument novih pristupa u oblasti invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je usklađen sa najvažnijim međunarodnim i evropskim dokumentima iz oblasti invalidnosti, kao i sa samom Politikom.

S obzirom na činjenicu da je implementacijski period ove strategije završen, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je, na prijedlog Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, donijela Rješenje o imenovanju Radne grupe za izradu Strategije u  oblasti invalidnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016.-2021. U Radnu grupu uključeni su predstavnici federalnih ministarstava u kojima se rješavaju pitanja od značaja za položaj osoba s invaliditetom, kao i predstavnici Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom.
Poštujući princip da se za osobe s invaliditetom ne rješava ništa bez njihovog sudjelovanja, u Radnu grupu su uključeni predstavnici Vijeća organizacija osoba s invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnici ratnih vojnih invalida obje vojne komponente u Federaciji BiH. Izradu Strategije podržao je UNICEF Bosne i Hercegovine.

Načela Strategije

Načela na kojima je definirana ova Strategija preuzeta su iz Konvencije i evropskih strateških dokumenta za oblast invalidnosti u kojem od sobama sa invaliditetom treba omogućiti i to:

  • princip nezavisnosti - da održavaju najveći mogući nivo nezavisnosti u svim segmentima života),
  • princip slobode izbora - da donose vlastite odluke slobodnom voljom kad god je to moguće),
  • princip punog učešća - da maksimalno sudjeluju u svim aktivnostima i aspektima društva),
  • princip jednakosti - se trebaju staviti na raspolaganje jednake mogućnosti koje su na raspolaganju drugima i
  • princip poštivanja ljudskog dostojanstva - poštivanje njihovog urođenog dostojanstva.

Obrazloženje predloženih pravnih rješenja

Polazeći od činjenice da je Federacija BiH imala strateški dokument za oblast invalidnosti, koji je istekao a mnogo od planiranog nije implementirano, kao i činjenice da je u fazi pripreme ove strategije Bosni i Hercegovini dostavljen prvi „Nacrt Strategije Vijeća Evrope za oblast invalidnosti 2016-2021“, koju Bosna i Hercegovina kao članica Vijeća Evrope mora integrisati u svoje programe i strateške dokumente i u vezi sa planiranim podnositi izvještaje, Radna grupa je usvojila stav da pored domaćeg i međunarodnog zakonodavnog okvira, osnov za definiranje ciljeva i aktivnosti ove strategije budu: Izvještaj analize implementacije Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011.-2015., Preporuke Vijeća za osobe sa invaliditetom Bosne i Hercegovine za poboljšanje provedbe strateških i akcionih dokumenata u oblasti invalidnosti na svim nivoima vlasti u Bosne i Hercegovine iz avgusta 2015. godine, Strategija Evropske unije za invaliditet 2010-2020 i Nacrt Strategije Vijeća Evrope za invaliditet 2016-2021. Informacije o zakonodavnom okviru i strateškom osnovu date su u prvom poglavlju.
Slijedeći koncept „Nacrta Strategije Vijeća Evrope za invaliditet 2016-2021.“ odlučeno je da se definira generalni cilj strategije, a zatim da se odrede prioritetna područja u kojima će se definirati specifični ciljevi.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016. godine, na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), donijela

ODLUKU
O USVAJANJU STRATEGIJE ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S
INVALIDITETOM U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE (2016.-2021.)

I.

Usvaja se Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016.-2021.).

II.

Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno - oslobodilačkog rata/Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo pravde, Federalni zavod za statistiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine.
Sugerira se kantonalnim vladama i nevladinom sektoru da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na provođenju ove strategije.


III.


Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ove odluke, posebnim rješenjem, a na prijedlog nadležnih institucija iz tačke f| ove odluke, imenovati interresorno i intersektorsko Koordinaciono tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti zaduženo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti planiranih ovom Strategijom.

IV.


Ova strategija će biti objavljena na web stranici Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i na web stranicama svih nadležnih institucija iz tačke 11. ove odluke.


V.


Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

V.broj: 2209/2016                                                                                                                                                          Premijer
Sarajevo, 23.12.2016.                                                                                                                                              Fadil Novalić


integralni tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje:

Odaberite jezik / Одаберите језик / Select language:

Bosanski Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016 – 20121.
Српски Стратегија за унапређење права и положаја особа са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине 2016.-2021.
Hrvatski Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016 – 20121.
English Strategy for advancement of rights and status of persons with disabilities in the Federation of Bosnia and Herzegovina 2016-2021.

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na dokumenti