PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

09.07..2014. godine

PARAPLEGIJA i MI
ČASOPIS SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE
FEDERACIJE BOSNE i HERCEGOVINE -
broj 1.


Predstavljamo vam prvi broj časopisa " PARAPLEGIJA i MI", kao informativnog glasila Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, a koje je realizovano kao projekt finansiran od strane ''Lutrija BiH'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine.

Časopis "PARAPLEGIJA i MI" je distribuiran, većim dijelom, svim udruženjima - članicama Saveza, relevantnim institucijama, sponzorima, partnerima i drugim organizacijama OSI u BiH, kao i srodnim organizacijama u državama regije. Određen broj časopisa će biti naknadno distribuiran na određene adrese ali i svim zainteresovanim koji se mogu javiti putem kontakta na sajtu.

Iz časopisa – UVOD:
Riječ glavnog urednika

Poštovani čitaoci,  članovi, drage kolege i saradnici,
Kako to dobri običaji nalažu, red je da se uz prvi broj časopisa oglasi i njegov glavni i odgovorni urednik u svoje i u ime redakcije. Prije nego bilo šta kažem o samom časopisu, motivima i namjerama za njegovo pokretanje, željela bi da odgovorimo na jedno pitanje – odakle i zašto 'PARAPLEGIJA i MI''?

Izdavač časopisa – Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine, u okviru svog programa rada i djelovanja ima pored brojnih zadataka i obavezu informisanja članova i ostalih zainteresovanih sa jednim od najtežih invaliditeta – paraplegijom i dječijom paralizom – njihovim zdravstvenim i društvenim problemima.

Kad je odlučeno o pokretanju ovog časopisa-glasila, koji se realizuje kao projekt finansiran od strane ''BiH Lutrija'' posredstvom Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, prvo pitanje koje se nametnulo je bilo pitanje njegovog naziva – takvog koji bi zadovoljio i povezao u dovoljnoj mjeri zajednički imenitelj za sve naše članove i čitaoce.

Časopis smo nazvali „PARAPLEGIJA i MI“ s namjerom da bude prepoznatljiv za koga je i od koga je. Paraplegija jeste stanje sa kojim živimo, a riječ 'MI' ima značenje da nismo sami, da smo tu u svim sferama života i društva koje nas okružuje i da smo ravnopravni u svim segmentima društva u kojem živimo.

Da bi časopis bio dobar i referentan  mora imati adekvatan i kvalitetan sadržaj. Naš cilj je da svi objavljeni tekstovi u njemu budu u dovoljnoj mjeri informativno aktuelni, s obzirom da će časopis biti objavljivan 4 puta u toku godine, argumentovani, edukativni i stručni.

Takođe, časopis je 'otvoren' za saradnju svih naših članova i ostalih zainteresovanih za objavljivanje tekstova koji budu zadovoljavali utvrđene kvalitativne kriterije. Iz tog razloga pozivamo sve naše članove da svojim tekstovima, koje mogu dostaviti na adresu Saveza, učestvuju u stvaranju svakog narednog izdanja, slijedećih brojeva časopisa.

Pred vama je prvi broj u čijem sadržaju smo se odlučili da predstavimo naš Savez i njegovu historiju, te sva udruženja koja su članice Saveza sa namjerom da upoznamo sve naše čitaoce da u Savezu postoji 15 udruženja koja okupljaju osobe sa invaliditetom, kokretno paraplegičare, tetraplegičare i oboljele od dječije paralize, sa zadatkom da predstavljaju, zastupaju i štite prava svojih članova i pomažu svakom članu prema njegovim potrebama i prema svojim mogućnostima.

Takođe, već od prvog broja smo krenuli sa stalnom rubrikom-kolumnom o paraplegiji sa medicinskog stručnog aspekta, a čiji je autor doc. dr. Mirsad Muftić. U svakom broju časopisa će u kolumni će biti tekst dr. Muftića koji će stručno tretirati različite medicinska stanja paraplegije a koji će biti i edukativni i savjetodavni.

Želja nam je da vas upoznamo i sa vašim ljudskim pravima koja su regulisana Konvencijom UN o pravima osoba sa invaliditetom, a koje je Bosna i Hercegovina potpisala i ratifikovala. U svakom broju ćemo vam prezentirati najzanimljivije dijelove Konvencije UN o pravima osoba sa invaliditetom.

Namjera nam je da časopis ima i stalnu rubriku o sportskim aktivnostima paraplegičara i oboljelih od dječije paralize, jer je sport jedan od bitnih segmenata za sve naše članove i sa zdravstvenog aspekta ali i kao dio inkluzije u društveni život.

U sadržaju ćete moći pročitati i tekst o pristupačnosti – arhitektonskim barijerama što je jedan od permanentnih i značajih problema za našu populaciju, kao i pravila ponašanja – bonton prema osobama koja koriste kolica kao nadomjestak za nemogućnost hodanja.
U ovoj oblast – pristupačnost/barijere očekujemo u budućnosti i vašu aktivnost – tekstove  u časopisu, jer svako vaše iskustvo je dobrodošlo za upoznavanje javnosti o stalnoj prisutnosti problema pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

U narednim brojevima časopisa imamo namjeru da vas u dovoljnoj mjeri upoznajemo sa najvažnijim aktuelnostima koje se tiču naše populacije. Namjera nam je da vas upoznajemo i sa zakonima koji su bitni za naše članove, osobe s invaliditetom, prezentirajući vam najvažnije dijelove određenih zakona sa uputama i savjetima kako da ostvarite svoja određena zakonska prava.

Iako je na početku rečeno o kakvom tipu časopisa se radi, nastojat ćemo da u sadržaju bude i tekstova koji su zabavnog karaktera u mjeri koja priliči ovakvoj vrsti-tipu časopisa.

Nadamo se da će te, kao čitaoci, biti zadovoljni prvim brojem časopisa ''PARAPLEGIJA i MI' i da će svako od vas pronaći dio nečega što će mu koristi, a redakcija će se truditi da i naredni brojevi časopisa budu sadržajno kvalitetni na obostrano zadovoljstvo.

Sarajevo, juna 2014. godine
Glavni i odgovorni urednik:
Elvira Bešlija

ČASOPIS "PARAPLEGIJA i MI"
MOŽETE PREUZETI U ELEKTRONSKOM IZDANJU ( u PDF formatu)

PREUZMI - DOWNLOAD

Stručna služba Saveza

nazad na časopisi