1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

30.03.2018. godine

UDRUŽENJE PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE DOBOJ – JUG
AKTIVNOSTI UDRUŽENJA U PRVA TRI MJESECA U 2018 . GODINI

U proteklom periodu Udruženje paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Doboj – Jug je imalo značajnih aktivnosti kao što su:  učešće u izradi budžeta naše općine Doboj – Jug, zapošljavanje osoba sa invaliditetom, obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom,  rad na izmjenama i dopunama „Odluke o obimu i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, održana je sjednica Nadzornog odbora i Upravnog odbora, a u toku su pripreme za održavanje redovne sjednice Skupštine udruženja i učešće u radu Koalicije organizacija osoba sa invaliditeto Zeničko-dobojskog kantona (KOOSI ZDK).

5

Udruženje je aktivno učestvovalo u  izradi prijedloga budžeta općine za 2018.godinu što je rezultiralo uvrštavanjem Lokalnog akcionog plana iz oblasti invalidnosti (LAPI) u budžet općine za 2018. godinu kao posebna stavka u budžetu. Takođe treba istaći da smo u jednom od sastanaka sa načelnikom općine dogovorili određene korake za implementaciju i reviziju LAPI-a i njegovo usklađivanje sa Konvencijom UN o pravima osoba s invaliditetom  i Strategijom za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016-2021). Naša općina poklanja značajnu pažnju osobama s invaliditetom i dugogodišnja saradnja najčešće rezultira pozitvnim ishodom u rješavanju pitanja i problema koje imaju osobe s invaliditetom na našem području.

Zapošljavanje osoba s invaliditetom je stalni prioritet u programu rada Udruženja i aktivnostima po tom pitanju posvećujemo veliku pažnju. U protekloj godini smo uspjeli, putem Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine uposlili osobu sa sa 80% procentnim invaliditetom na određeno vrijeme što smatramo zadovoljavajući rezultatom s obzirom na veličinu naše oćine i stanje u oblasti opće nezaposlenosti.

Edib Skulić, predsjednik Udruženja, je u svojstvu člana stručne komisije prisustvovao zajedničkom  radnom sastanku predstavnika OOSI Zeničko–dobojskog kantona. Komisija u saradnji sa  predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko–dobojskog kantona je zadužena za izradu prijedloga izmjena i dopuna Odluke o obimu i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, zubnoprotetske pomoći, zubnoprotetskih nadomjestaka i endoproteza u Zeničko–dobojskom kantonu. Prijedlog izmjena i dopuna Odluke će biti upućen Vladi i Skupštini Zeničko–dobojskog kantona na daljnju proceduru. Učešće našeg predstavnika, koji je osoba s 100% invaliditetom, je značajno jer se na taj način i institucionalno ukuljučuju i osobe s invaliditetom u donošenje odluka i zakona koje se odnose na osobe s invaliditetom i poštuje moto Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom: Ništa o nama bez nas.

1

Od ostalih, redovnih, aktivnosti izdvojili bi izradu završnog računa Udruženje i održavanje sjednica Upravnog odbora i Nadzornog odbora i pripreme za održavanje Redovne sjednice Skupštine udruženja. Pored toga  predstavnici udruženja aktivno uzimaju svoje učešće u radu KOOSI Zeničko–dobojskog kantona, okruglim stolovima i radionicama, javnim raspravama, na nivou lokalne zajednice, koje su od interesa za poboljšanje boljih uslova življenja i rada osoba s invaliditetom.
Želimo napomenuti da je naše Udruženje zbog korektne saradnje dobilo Zahvalnicu od strane općine koju nam je uručio, na održanom sastanku, Mirnes Tukić, načelnik općine Doboj – Jug.

Učešće u radu Koalicije organizacija osoba sa invaliditeto Zeničko dobojskog kantona
Predsjednik udruženja Edib Skulić je kao član Upravnog odbora Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona (KOOSI ZDK) i kao predsjednik Udruženja Doboj-Jug učestvovao, 10.02.2018. godine, na radnom  sastanku predstavnika saveza i udruženja članica Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom Zeničko-dobojskog kantona na kojem je prisustvovalo 17 predstavnika saveza/udruženja članica. Prisutni su upoznati sa realizovanim aktivnostima prikupljanja potrebne dokumentacije u vezi sa osnivanjem Koalicije i poduzetim radnjama kako bi se ispoštovale sve potrebne procedure i kako bi se Koalicija i zvanično registrovala. Ministarstvo pravosuđa Zeničko-dobojskog kantona tražilo je da se, naknadno, dostavi Odluka o osnivanju Koalicije koja je pojedinačno potpisana i ovjerena od strane svih savez/udruženja članice, te je ista u najkraćem roku dostavljena u Ministarstvo.

Predstavnici Koalicije su održali službeni sastanak sa Jasminom Duvnjakom, predsjedavajućim Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, kojeg su upoznali sa svrhom osnivanja i ciljevima rada Koalicije, a  gospodin Duvnjak je predložio smjernice za dalju komunikaciju sa organima vlasti. Otvoren je transakcijski račun u 'Vakufskoj banci' Zenica za potrebe rada Koalicije. Za komunikaciju, kako sa članicama tako i sa strankama i partnerima, otvorena je službena e-mail adresa: koosi.zdk@gmail.com. Cilj sastanka bio je, između ostalog, potaknuti članice na aktivnosti kako bi svi dali svoj što veći doprinos radu Koalicije. Podnesen je i zahtjev za sastanak sa premijerom i predstavnicima Ministarstva rada i socijalne politike Zeničko-dobojskog kantona u svrhu prezentacije novoformirane Koalicije, plana rada i saradnje sa sa nadležnim organima vlasti.

2

Razmatran je jedinstven prijedlog plana rada Koalicije a koji je urađen na osnovu prijedloga koje su savezi/udruženja pojedinačno definisali i poslali. Prijedlog plana rada sadrži 13 tačaka koji se tiču problematike osoba sa invaliditetom. Na osnovu prijedloga prisutnih određeni su prioriteti na kojima će se raditi, jer je predloženi plan rada od 13 tačaka obiman i obuhvata širok spektar problema i zaključeno je da zbog tih obimnosti i raznolikosti Koalicija ne bi mogla sistematično i temeljito raditi. Glasovima većine, kao prioritetne, izdvojene su tačke:

  • Rad na praćenju (evaluaciji) LAP–na teritoriji Zeničko-dobojskog kantona, rad  na usklađivanju LAP sa novom Strategijom 2016-2021. godina u  kampanji javnog zagovaranja (tačka 1 plana rada).
  • Zapošljavanje i prekvalifikacija osoba s invaliditetom – prijedlog da se oformi komisija koja će besplatno davati savjete o mogućnostima koje pruža Fond, raditi na promociji i prezentaciji mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom za zainteresovane osobe s invaliditetom i poslodavce (tačka 4 plana rada).
  • Rad na izmjeni Odluke o obimu prava visini naknade za ortopedska i medicinska pomagala s ciljem što kvalitetnijeg zadovoljenja potreba osoba s invaliditetom (tačka 6 plana rada).
  • Vraćanje invalidnine kategorijama sa procentom 60 - 80%  invaliditeta uz dogovor da će svaki savez/udruženje dostaviti izvještaj  izvještaja šta i kako su do sada radili po pitanju ovog problema (tačka 7 plana rada).
3
Sjednica Nadzornog odbora Udruženja

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti