1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

20.12.2018. godine

ODRŽANA 21. REDOVNA SKUPŠTINA
SAVEZA PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH


s1

Dana 12. decembra 2018. godine sa početkom u 14,30 sati, u sali hotela „Hollywood“ u Sarajevu na Ilidži, održana je XXI redovna Skupština Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine. Skupština je radila u kvorumu.
Nakon usvajanje Dnevnog reda i Zapisnika sa XX redovne Skupštine Saveza, prešlo se na rad prema dnevnom redu.
Pod tačkom 1.  je razmatran Prijedloga izmjena i dopuna Statuta Saveza
Svi zastupnici Skupštine uz materijal za sjednicu dobili su Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Saveza sa obrazloženjima po svim odredbama na koje se odnose izmjene.
Predsjednik Skupštine naglasio je potrebu donošenja određenih izmjena i dopuna Statuta.

Važeći Statut je u skladu je sa Zakonom o Udruženjima i fondacijama FBiH. Međutim, u proteklom vremenu došlo je do potrebe da se važeći tekst u određenim terminima uskladi sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom, te nekim rješenjima Statuta za funkcionalniju primjenu u praksi.
Nakon vrlo konstruktivne diskusije i dodatnih korekcija nekih formulacija, svi zastupnici su prihvatili i usvojili jednoglasno Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Saveza.

Izmjene se odnose na promjenu terminologija, izmjenu broja zastupnika iz udruženja u Skupštinu Saveza, pitanje statusa počasnih članova, itd.

Nakon  ove tačke dnevnog reda, Skupština je razmatrala prijedlog Upravnog odbora Saveza o prijemu u članstvo Saveza Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo. Predsjednik Skupštine dao je dodatna obrazloženja zbog činjenice da je Udruženje Kantona Sarajevo u aprilu 2013. godine istupilo iz članstva Saveza bez obrazloženja a na osnovu odluke svoje Skupštine,

Na osnovu zaključka Skupštine Saveza, u septembru 2017. održan je sastanak predstavnika Saveza i Udruženja Kantona Sarajevo. Tema sastanka je bila traženje i usaglašavanje modela buduće saradnje između Saveza i Udruženja Kantona Sarajevo s obzirom da isto tražilo povratak u Savez iz kojeg su samovoljno istupili.
Udruženje Kantona Sarajevo dostavilo je svoju 'Odluku o ponovnom učlanjivanju u Savez paraplegičara i oboljelih od dječije paralize FBiH, koju je donijela Skupština Udruženja Kantona Sarajevo na svojoj sjednici 06. juna 2018. godine.

Nakon kraće diskusije zastupnici Skupštine Saveza donijeli su jednoglasnu odluku da se u članstvo Saveza primi, tj. vrati po njihovom zahtjevu, Udruženja paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Kantona Sarajevo, u skladu sa svim onim odredbama Statuta Saveza koje regulišu ovo pitanje.
U daljem radu, zastupnici su imali na dnevnom redu razmatranje i prijem u članstvo počasnog člana Saveza. U skladu sa Statutom Saveza, Upravni odbor predložio je Skupštini da proglasi za počasnog člana Saveza Prof. dr. Mirsada Muftića.
Doktor Muftić je niz godina sa nama, obavlja funkciju predsjednika Upravnog odbora na volonterskoj osnovi i učestvuje u svim aktivnostima Saveza.
Zastupnici Skupštine ovaj prijedlog su prihvatili sa velikim odobravanjem, u diskusiji se veoma pozitivno izrazili na dosadašnji angažman, rad i doprinos prof Muftića nakon čega je jednoglasno donesena odluka da se prof. dr. Mirsad Muftić proglasi za počasnog člana Saveza. Ova odluka je pozdravljena iskrenim zadovoljstvom i aplauzom.

Prof Muftić se zahvalio na povjerenju i ukazanoj počasti i istakao da je uvijek sa nama, da je naš prijatelj i saradnik u svakom trenutku, bez obzira na svoju poziciju u Savezu. 

Na kraju, zastupnici su pod tačkom tekuća pitanja razmatrali obraćanja iz udruženja.

Nakon završetka skupštinske sjednice, u drugarskoj atmosferi, zastupnici su ostali da se neformalno  druže i dogovore o daljim modelima saradnje udruženja-članica i aktivnostima koje se planiraju na nivou udruženja i Saveza.

s2

 

 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti