1

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

21.12.2019. godine

SAVEZ PARAPLEGIČARA I OBOLJELIH OD DJEČIJE PARALIZE FBiH
KONFERENCIJA: "PROMOVISANJE PRISTUPA INVALIDITETU ZASNOVANOG NA LJUDSKIM PRAVIMA"

18. decembra 2019. godine, u Sarajevu u organizaciji Saveza paraplegičara i oboljelih od dječije paralize Federacije Bosne i Hercegovine  je održana Konferencija na temu „Promovisanje pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima koja je održana 18.12.2019. godine u hotelu „Hollywood“, Sarajevo, Ilidža.

S1

Konferenciji su prisustvovali predstavnici udruženja – članica Saveza, kao i gosti i drugi posjetioci koji su pozvani od strane organizatora. Posebno značajno je to što su Konferenciji prisustvovali studenti Fakulteta zdravstvenih studija i studenti Pedagoškog fakulteta iz Sarajeva. Učešće mladih ljudi i njihov upoznavanje sa pitanjima invaliditeta je veoma značajno.

S obzirom na značaj problema osoba s invaliditetom, ostvarivanja njihovih prava i marginalizovanog društvenog položaja, Savez je organizovao Konferenciju po pitanjiu promovisanje pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima u cilju kontinuiranog prezentiranja problema javnosti, ali i stalnoj edukaciji i podsjećanju osoba s invaliditetom na njihova prava i ugroženost istih.

Cilj Konferencije je:
Promovisanje pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima, Adekvatan argumentovan poziv nadležnim institucijama vlasti da poduzmu odlučnije korake  da se u okviru postojećeg zakonodavnog okvira i dopunama istog stvore preduslovi za ostvarivanje društvenih kontakata, nezavisnost i uključenje osoba sa invaliditetom u svakodnevni život.

Konferenciju je otvorio profesor. Dr. Mirsad Muftić, predsjednik Upravnog odbora Saveza, kratkim uvodnim govorom o svrsi i cilju organizovanja Konferencije, tj. o uvijek aktuelnoj temi koja se odnosi na promovisanje prava i podizanja svijesti osoba s invaliditetom.

PROMOCIJA ČASOPISA
Prije tematskog dijela Konferencije izvršena je prezentacija časopisa ''Paraplegija i Mi'', brojevi 16 i 17. Savez već petu godinu izdaje časopis ''Paraplegija i Mi'  koji se bavi problemima osoba s invaliditetom, konkretno osoba sa stanjem paraplegije i dječije paralize. Svrha časopisa je informisanje naših članova udruženja-članica Saveza, ali i ostalih zainteresovanih, o aktivnostima, problemima i aktuelnostima za osobe sa jednim od najtežih oblika invaliditeta -paraplegijom, kvadriplegijom i dječjom paralizom. Časopis ima i stručno-informativne rubrike iz oblasti zdravstva, barijera i pravnim pitanjima koje su bitne za osobe sa stanjem paraplegije i dječje paralize. Prezentator časopisa broj 16 i 17 bila je Elvira Bešlija, generalni sekretar Saveza i glavna urednica časopisa,

S4 S2
Promocija časopisa "Paraplegija i Mi", brojevi 16 i 17

Konferencija je programski podjeljena na 5 tema i to:


TEMA 1. – „Uloga mehanizama odbrane: samozavaravanje ili zaštita ličnosti“. Prezentator: Prof. dr. Jadranka Kolenović – Đapo, psiholog 

dzapoProf. dr. Jadranka Kolenović – Đapo


TEMA 2. – „Prava osoba s invaliditetom – uporedna analiza BiH i EU“. Prezentator: Doc. dr. Kenan Ademović, advokat

ademovicDoc. dr. Kenan Ademović


TEMA 3. – „Sveobuhvatni koncept rehabilitacijskog procesa“. Prezentator: Prof. dr. Mirsad Muftić, specijalista fizijatar  

mufticProf. dr. Mirsad Muftić

    
TEMA 4. – „Medijski tretman - zastupljenost i izvještavanje o osobama sa invaliditetom“. Prezentator: Doc. dr. Mustafa Sefo, Univerzitet u Sarajevu/Fakultet političkih nauka-Odsjek Žurnalistike/Komunikologije

sefoDoc. dr. Mustafa Sefo


TEMA 5. – „Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba sa invaliditetom uz podršku Fonda“. Prezentator: Nejra Šabić, predstavnica Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom FBiH

sabicNejra Šabić


Izlaganja po svim temama su bila popraćena i odgovarajućim slajdovima putem PowerPoint prezentacije.Po završetku prezentacije svih pet tema otvorena je diskusija u kojoj su učestvovali posjetioci Konferencije.

Nakon završetka tematskih izlaganja i diskusije o temama Elvira Bešlija, medijator Konferencije, se zahvalila svim učesnicima  Konferencije – prisutnim posjetiocima, izlagačima po programskim temama i prisutnim medijima.

s01 s02
s03 s04

Jedno od najvažnijih pitanja za osobe sa invaliditetom je zaštita od diskriminacije. Zbog toga je važno na informativan i edukativan način upoznati osobe sa invaliditetom sa međunarodnim dokumentima koja se bave pitanjima invalidnosti, prvenstveno sa UN Konvencijom o pravima OSI.

Konferenciji je prisustvovao značajan broj osoba s invaliditetom, predstavnika udruženja-članica Saveza i organizacija osoba s invaliditetom, kao i drugih gostiju i mnogobrojnih medija – elektronskih i printanih, javnih servisa i privatnih radio-tv kuća.

Time je Konferencija i zvanično završena uz veoma pozitivne reakcije prisutnih i organizatora.

Projekt: Konferencija na temu „Promovisanje pristupa invaliditetu zasnovanog na ljudskim pravima je finansirana od strane 'Lutrije BiH' posredstvom Ministarstva za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine.

 

s05  


 

Stručna služba Saveza

 

nazad na novosti