1


DOKUMENTI

DOMAĆI
MEĐUNARODNI
PUBLIKACIJE
ČASOPIS SAVEZA 
 

 

 

   DOKUMENTI - MEĐUNARODNI


DOKUMENTI - PROPISI  MEĐUNARODNIMedjunarodna Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom i
Opcionalni Protokol na Konvenciju

Nakon skoro pet godina pregovora, Generalna Skupština Ujedinjenih Nacija je na svojoj 61.-oj Sjednici, održanoj 13. decembra 2006. godine, usvojila tekst Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom, koja je i zvanično ponuñena na potpisivanje sa danom 30. mart 2007. godine.

Bivši Generalni Sekretar Ujedinjenih Nacija, Kofi Annan, pozdravio je ovaj sporazum kao “istorijsko postignuće za preko 650 miliona osoba sa invaliditetom širom svijeta”, što ujedno predstavlja i prvi Sporazum o ljudskim pravima u 21. vijeku...............integralni tekst možete preuzeti ovdje:

- o potpisivanju UN Konvencije u pravama osoba sa invaliditetom (PDF)


KONVENCIJA O PRAVIMA OSOBA SA INVALIDITETOM

PREAMBULA

Države Članice ove Konvencije,

(a) Pozivajući se na principe propisane u Povelji Ujedinjenih Nacija koji priznaju uroñeno dostojanstvo i vrijednost i jednaka i neotuñiva prava svih članova ljudske porodice kao osnovu slobode, pravde i mira u svijetu,

(b) Priznajući da su Ujedinjene Nacije, u Univerzalnoj Deklaraciji o ljudskim pravima i u Meñunarodnim Poveljama o ljudskim pravima, proglasile i saglasile se da svako ima pravo na sva prava i slobode koja su odreñena pomenutim aktima, bez ikakve razlike,

(c) Ponovo potvrñujući univerzalnost, nedjeljivost i meñuzavisnost svih ljudskih prava i osnovnih sloboda kao i potrebu da se osobama sa invaliditetom garantira puno uživanje pomenutih
prava, bez ikakve razlike..............
integralni tekst možete preuzeti ovdje:

- UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom (PDF)Madridska deklaracija

Prema jednoglasnoj odluci evropskih ministara socijalne zaštite donijetoj u novembru 2001. godine, 2003. godina bit će Evropska godina osoba s invaliditetom.

Što je Madridska deklaracija i što ju veže s Evropskom godinom osoba s invaliditetom 2003?

Kako bi se osigurao konceptualni okvir za djelovanje na svim nivoima u Evropskoj godini osoba s invaliditetom, u toku Evropskog kongresa osoba s invaliditetom, održanom u Madridu 2002. godine, više od 600 sudionika iz 34 zemlje donijelo je Madridsku deklaraciju. Usvojeni tekst je rezultat koncenzusa izmeñu European Disability Foruma, španjolske vlade koja je u to vrijeme predsjedala Evropskom unijom i Europske komisije.Tokom godine, u cijeloj Evropskoj uniji će se izvesti na hiljade dogañaja kako bi se promovisala prava više od 37 miliona osoba s invaliditetom i podigla svijest o barijerama u društvu s kojima se dnevno susreću ljudi s invaliditetom...........

.integralni tekst Madridske deklaracije možete preuzeti ovdje:

- Madridska deklaracija (PDF)


Zakone možete preuzeti i čitati u programu ADOBE READER
Ukoliko nemate instatiliran ovaj program, možete ga preuzeeti (instalirati)
sa


(klikni na sliku)


 

NA VRH