1


DOKUMENTI

DOMAĆI
MEĐUNARODNI
PUBLIKACIJE
ČASOPIS SAVEZA

 

 
 

PREPORUČUJEMO

Preuzmite zakone iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- ZDRAVSTVA
- ZAPOŠLJAVANJA
- PRAVA OSI
- PRISTUPAČNOSTI

Preuzmite propise ili dokumenta iz oblasti
prava osoba s invaliditetom
u BiH i FBiH

- DOMAĆI
- MEĐUNARODNI
- PUBLIKACIJE

Ukoliko nemate instatiliran
ovaj program, možete
ga besplatno preuzeti
(instalirati) ovdje:


(klikni na sliku za
preuzimanje programa)

 

   DOKUMENTI - DOMAĆI


DOKUMENTI - PROPISI  DOMAĆISTRATEGIJA
ZA UNAPREĐENJE PRAVA I POLOŽAJA OSOBA S INVALIDITETOM
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu člana 19. stav (2) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“ broj 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 84. sjednici, održanoj 23.12.2016.godine, donijela je
Odluku
o usvajanju Strategije za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine (2016 – 20121.).
Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno – oslobodilačkog rata / Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata, Federalno ministarstvo prostornog uređenja, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo pravde, Federalni zavod za statistiku, Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine. Sugeriše se kantonalnim vladama i nevladinom sektoru da u okviru svojih nadležnosti poduzmu sve potrebne radnje na provođenju ove Strategije. (Član 2).
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će u roku od tri (3) mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, posebnim rješenjem, a na prijedlog nadležnih institucija iu tačke 2. ove odluke, imenovati interresorno i intersektorsko Korodinaciono tijelo Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, koje će biti zaduženo za praćenje, usmjeravanje i izvještavanje o realizaciji aktivnosti planiranih ovom Strategijom. (Član 3.)

--------------------------------------------


Pročitajte:
KOMENTAR o Strategiji za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine

--------------------------------------------

integralni tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje:

Odaberite jezik / Одаберите језик / Select language:

Bosanski Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016 – 20121.
Српски Стратегија за унапређење права и положаја особа са инвалидитетом у Федерацији Босне и Херцеговине 2016.-2021.
Hrvatski Strategija za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine 2016 – 20121.
English Strategy for advancement of rights and status of persons with disabilities in the Federation of Bosnia and Herzegovina 2016-2021.

ili na zvaničnom web-site Federacije BiH:

http://www.fmoh.gov.ba/index.php/zakoni-i-strategije/strategije-i-politike


Na osnovu člana 5. Zakona o službenom glasilu Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 1/97.), a sa ciljem da se stvore uvjeti za realizaciju, praćenje i evaluaciju Dokumenta"Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini", Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine objavljuje u Službenom glasniku Bosne i Hercegovine, broj 76/08, od 22.09.2008. god., da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 46. sjednici, održanoj 8. maja 2008. god., razmotrilo i usvojilo Dokument "Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini", u tekstu kako dalje slijedi.

POLITIKA U OBLASTI INVALIDNOSTI U
BOSNI I HERCEGOVINI

Ova Politika u oblasti invalidnosti je pripremljena kroz projekat „Podrška razvoju politike u oblasti invalidnost u Bosni i Hercegovini“, u organizaciji Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine, Ministarstva rada i socijalne politike Federacije Bosne i Hercegovine, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Nezavisnog biroa za humanitarna pitanja, koji je podržala Republika Finska. U izradi su učestvovale osobe sa invaliditetom, savezi i udruženja osoba sa invaliditetom, vladine institucije, nevladine organizacije, uslužne djelatnosti i privatni sektor.

Uvod

Univerzalna Deklaracija o ljudskim pravima, Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom, kao i ruge konvencije i međunarodni dokumenti, polaze od osnovnog načela da svaki čovjek ima urođena, jednaka, eotuđiva i univerzalna prava koja proizlaze iz dostojanstva ljudskog bića.

Ustav Bosne i Hercegovine, ustavi entiteta Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, te Statut Distrikta Brčko Bosne i Hercegovine, garantuju najviši nivo međunarodno priznatih ljudskih prava. Bosna i Hercegovina se Ustavom obavezala da će osigurati za sve građane ravnopravno i puno uživanje i ostvarivanje svih ljudskih prava, kao i pravo na zaštitu od diskriminacije po bilo kojem osnovu, pa i po osnovu invalidnosti.

Međutim, za osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini i dalje su glavnom nedostupna ljudska prava koja se garantuju međunarodnim dokumentima i Ustavom Bosne i Hercegovine, a koja su definisana i u Standardnim pravilima za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom, koje je 2003. godine usvojilo Vijeća ministara.

Procjenjuje se da čak 10% stanovnika Bosne i Hercegovine ima fizičke, senzorne, razvojne, mentalne ili emotivne oblike invalidnosti, a 30% ukupnog stanovništva je posredno ili neposredno pogođeno posljedicama fenomena invalidnosti. Pri tome, većina ovih osoba je i dalje izložena izolaciji i nepotrebnoj patnji zbog stereotipa i staromodnih praksi. Siromaštvo i nezaposlenost najviše pogađa osobe sa invaliditetom, a i oni koji imaju zaposlenje najčešće su na minimalnim primanjima. Gotovo dvije trećine od ukupnog broja odraslih osoba sa invaliditetom živeblizu ili ispod zvanične linije siromaštva. Značajne društvene, obrazovne, ekonomske, fizičke i transportne barijere sprečavaju većinu osoba sa invaliditetom da uživaju u svojim osnovnim pravima. Ova situacija nije samo moralno neprihvatljiva, već uvelike ima negativan utjecaj na ekonomiju zemlje i kvalitet života svake osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini..........


integralni tekst ovog dokumenta možete preuzeti ovdje:

- Politika u oblasti invalidnosti u Bosni i Hercegovini (PDF)


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 38/02), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na sjednici održanoj 30. septembra 2003. godine, donijelo je

ODLUKU
O PRIHVATANJU "STANDARDNIH PRAVILA ZA
IZJEDNAČAVANJE MOGUĆNOSTI ZA OSOBE SA INVALIDITETOM"

I
Ovom odlukom prihvataju se "Standardna pravila za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom" (u daljem tekstu: Standardna pravila), koje je Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila 23. decembra 1993. godine.

II
Nadležni organi vlasti u Bosni i Hercegovini, entiteti i Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, obavezni su da ajedničkim djelovanjem provode aktivnosti u cilju poboljšavanja položaja osoba sa invaliditetom. Aktivnosti nadležnih organa vlasti u Bosni i Hercegovini su utemeljene na Standardnim pravilima koja se ovom odlukom prihvataju kao polazište za kreiranje novog pristupa prema osobama sa invaliditetom.

III
Sastavni dio ove odluke su Standardna pravila.

IV
Odluka i Standardna pravila stupaju na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u službenim glasilima entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine. VM broj 217/03 Predsjedavajući 30. septembra 2003. godine Vijeća ministara
BiH Sarajevo Adnan Terzić,s.r.


 

integralni tekst oove Odluke možete preuzeti ovdje:

- UN Standardnih pravila za izjednacavanje mogucnosti za osobe sa invaliditetom (PDF)Zakone možete preuzeti i čitati u programu ADOBE READER
Ukoliko nemate instatiliran ovaj program, možete ga preuzeti (instalirati)
sa


(klikni na sliku)


 

 

NA VRH